Ofte stilte spørsmål

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Hvordan vet vi om energikildene er fornybare?

I følge NVEs klimadeklarasjon for norsk strøm, som tar høyde for kraftimport og -eksport, var strømmen vi brukte i 2021 97% fornybar. I europeisk perspektiv er strømmen langt mindre fornybar, 37% i gjennomsnitt, men andelen fornybart er økende. Målsettingen for europeisk kraftproduksjon er at den skal bli helt utslippsfri. Elektrifisering er allerede et godt klimatiltak, også i land med lavere fornybarandel, som bare blir bedre i takt med økt fornybarandel.

Hvorfor har vi ikke oppdaterte tall fra i fjor for kommunene?

For kommunene baseres sammenstillingen på siste tilgjengelige tall som oppdateres i april hvert år med tall for to år tilbake. Forsinkelsen kommer av at det tar tid å samle, verifisere og publisere statistikken som tallene baserer seg på.

Alle
Hva med hydrogen?

Fossil energi kan erstattes av hydrogen og dermed påvirke elektrifiseringspotensialet.  I dag er det aller meste av hydrogenet som benyttes i Norge produsert fra naturgass uten karbonfangst og -lagring, såkalt grått hydrogen. 

Hydrogen spiller en nøkkelrolle i elektrifiseringen der bruk av batterier eller direkte nettilkobling ikke er gjennomførbart. Hydrogenet må imidlertid enten produseres fra naturgass med karbonfangst og -lagring (blått hydrogen) eller fremstilles med elektrolyse ved bruk av fornybar elektrisitet (grønt hydrogen) for å gi nullutslipp. Produksjon av grønt hydrogen har et vesentlig energitap, og må derfor ikke fortrenge bruk av fornybar energi til direkte elektrifisering gjennom strømnettet. Denne produksjonen må altså skje med overskuddskraft som ikke kan benyttes til andre formål. 

Rent teknisk går produksjonen av hydrogen inn i statistikken som forbruk av naturgass i industrien eller økt elforbruk ved elektrolyse. Hvis det kommer økende grad av grønt hydrogen på markedet vil produksjon gå inn i statistikken som en del av det totale elforbruket. På sikt vil hydrogen kunne inkluderes som en egen energikategori på lik linje som fossil, bio og el i dag. Elektrifiseringsgraden vil da være forbruk av elektrisitet og hydrogen som andel av totale energiforbruket inkludert energitapet i konvertering av elektrisitet til hydrogen.

Populære
Hvordan utarbeides tallene?

Elektrisiteten vår er fornybar og utslippsfri, den kommer i hovedsak fra vann og vind. Elektrisiteten vår er også en høyeffektiv energibærer – nærmest all energi går dit den skal. Hvis vi kan erstatte mer av vårt fossile drivstofforbruk med elektrisitet, så kutter vi klimagassutslipp og sørger for mer effektiv energibruk. Begge deler må til for at Norge skal oppfylle klimamålene innen 2030.

Elektrifiseringsgraden er en beregning av hvor stor del av energiforbruket som består av elektrisitet, justert for effektivitet. Det vil si at om en sektor er 20 prosent elektrifisert, så er utslippet fra sektoren redusert med 20 prosent ved hjelp av elektrifisering sammenliknet med om all energibruken i sektoren var fossil. Helelektrisk.no sammenstiller flere offentlige datakilder og omregner dem til energi for å gi en indikasjon på elektrifiseringsgraden i norske kommuner (fastlands-Norge) og for sektorene transport, bygg, industri, energi og jordbruk, skogbruk og fiske. Beregningene per sektor er utført av Bellona og beregningene for kommunene er utført av Thema Consulting Group.

For kommunene baseres sammenstillingen på siste tilgjengelige tall som oppdateres i april hvert år med tall for to år tilbake. Forsinkelsen kommer av at det tar tid å samle, verifisere og publisere statistikken som tallene baserer seg på. Hoveddelen av kommunedataene hentes fra Miljødirektoratets statistikk for klimagassutslipp i kommuner, med supplerende informasjon fra Statistisk Sentralbyrås (SSB) statistikk over el- og vedforbruk, norskeutslipp.no og fjernkontrollen.no. Detaljert metodenotat for Miljødirektoratets klimagassutslipp finnes her. Beregningene i El-indeks baserer seg på ERA-modellen, som er utviklet av Kristiansand kommune, Agder Energi, Agder fylkeskommune og Thema Consulting Group.

For de enkelte sektorer utarbeider Bellona tallene i hovedsak fra  SSBs energibalanse og energiregnskap. I tillegg gjør Bellona en del egne beregninger, med data fra Statens Vegvesen, Miljødirektoratet, Fiskeridirektoratet med flere for å oppnå mer presise tall på elektrifiseringen innen enkelte sektorer enn det SSBs hovedtall byr på.

Helelektrisk

Status

Hvor elektrifisert er din sektor?

Innen 2040 kan nesten all bruk av fossile brensler bli erstattet av fornybar elektrisitet. Norge er et foregangsland på elektrifisering, men fortsatt har vi en lang vei å gå. Helelektrisk gir en oversikt over elektrifiseringsgraden i de ulike sektorene, og har som mål å vise hvilke grep vi kan ta for å redusere Norges klimagassutslipp.

Kontakt

Har du spørsmål?

green arrow